שירות לקוחות ומכירות: 072-3954050

שירות לקוחות ומכירות: 072-3954050

תנאי שימוש במערכת LeadMe CMS

השימוש בתוכנת LeadMe CMS להלן: "התוכנה" לרבות כניסה לתוכנה, שימוש בתכניה ובשירותים המוצעים בה מהווים הסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים כדלהלן :

הגדרות :

"משתמש" ו/או לקוח "– אדם, לרבות תאגיד/ישות משפטי/ת, הבוחר להירשם לתוכנה ו/או לעשות שימוש בתכניה. 

"תכני התוכנה" – 

ניהול מאגר מידע לקוחות, מוקד מכירות, חיבור למרכזיות VOIP, "רשת שותפים", ממשק לרשתות חברתיות, בניית אתרים ("דפי נחיתה"), שימוש במערך דיוור והפצת   SMSודוא"ל, שימוש במערך ניהול ברקודים ו- NFC , הצעות, נתונים, ניתוחים, הערכות, פרסומים, תמונות, לרבות קישורים (link) לשירותים הניתנים על ידי צד שלישי וכל שירות אחר הניתן והמופק על ידי התוכנה.

"מידע משתמש" – כל מידע הנמסר על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות פרטיו האישיים.

כללי :

א.ב. פתרונות אינטרנט  ע.מ 041862301 להלן: "הבעלים" ו/או "נותן השירות" ו/או "מפעיל" הינה הבעלים והמפעילה של התוכנה.

אחריות :

 1. השימוש בתוכנה ובתכנים המופיעים בה מוצעים למשתמש כמות שהם ( as is ) ולמשתמש לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין השימוש בתכניה ו/או הסתמכותו על תכניה.
  למשתמש ידוע כי עלולים להיגרם בתוכנה תקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים.
  הבעלים לא ישא באחריות בגין כל נזק אשר יגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור.
  הבעלים אינו אחראי לאתרים לגביהם קיים קישור ( להלן: "לינק" ), אין לו כל שליטה על תוכנם של אתרים אלה, הוא לא יהא אחראי בגין כל מידע המקושר לתוכנה באמצעות לינק ו/או בכל דרך אחרת והוא לא יחוב באחריות כלשהי בגין הסתמכות המשתמש על המידע המובא באתרים אלה ועל השימוש הנעשה בהם .
  בנוסף, ידוע למשתמש כי אין בהופעת קישור לאתר שלישי משום המלצה לאתר או לבעליו.
  הבעלים לא יחוב בכל אחריות בגין החלטות ו/או פעולות של המשתמש הנובעות מהסתמכות על תכני התוכנה שכן, כל תכני התוכנה באים ככלי עזר נלווה בלבד לעבודה השוטפת של המשתמש.
 2. המפעיל ומי מטעמו, אינם אחראים לכל נזק שייגרם עקב מעשה או מחדל של צד שלישי (כגון ספק של המפעיל, ספק תקשורת אחר וכיוב'), בניגוד לכל דין, או לכל נזק שייגרם עקב נסיבות שאינן בשליטת המפעיל, לרבות נסיבות של כח עליון, חוקים, תקנות, הנחיות, צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, נסיבות בטחוניות או עילות אחרות שאינן בשליטת המפעיל.
 3. המפעיל ומי מי מטעמו אינם אחראים לשירותי התוכן הנמסרים לו על ידי ספקים שונים, לרבות תוכנם שלמותם, אמינותם, דיוקם, התאמתם לתכלית מסוימת, טיבם, הבעלות בהם או יכולתם הטכנית של הספקים, ולא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם לצד כלשהו כתוצאה משימוש בשירותים אלה. המפעיל ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל אובדן, נזק, הוצאה או הפסד, בין במישרין ובין בעקיפין, אשר נגרמו עקב הסתמכות על שירותי תוכן כאלו ואחרים המסופקים על ידי המפעיל או באמצעותו.

מסירת מידע

 1. הלקוח מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים כשיתבקש לכך על ידי המפעיל. המפעיל לא ישא באחריות כלשהי בגין כל ליקוי או חוסר במסירת הנתונים מצד הלקוח. במידה וימסור מידע שגוי או בלתי עדכני, אשר יזכה אותו בהצטרפות לתכנית מסוימת, המפעיל יהיה זכאי להעביר את הלקוח לתכנית אחרת התואמת את הנתונים בפועל, בכפוף להודעה שתימסר מראש, תוך זמן סביר והלקוח מתחייב בהשבת כל ההטבות שקיבל בגין אותה תכנית ו/או בתשלום נוסף רטרואקטיבית.
 2. ידוע ללקוח כי במהלך רישומו לקבלת שירות ו/או הזנת פרטיך ופרטי השירות ו/או הזנת נתונים במאגר הנתונים לשימושו בתוכנה, עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים, שגיאות דפוס או טעויות הקלדה. המפעיל יהא פטור מכל אחריות למקרים אלו,  וכן הלקוח מסכים לכך שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי המפעיל בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אנוש או מכונה אלו. מסירת פרטי רישום כוזבים מהווה לכאורה עבירה פלילית על פי החוק ולמפעיל תהא שמורה הזכות לנקוט נגד הלקוח בהליכים בגין כל נזק שייגרם לו, במישרין או בעקיפין, עקב כך.

הרשאות שימוש :

 1. המשתמש מסכים לכך ומאשר כי אם יוחלט על ידי ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית כלשהי כי הבעלים ו/או מי מטעמו אחראים בגין מסירת ההרשאות כאמור לעיל, ישפה המשתמש את הבעלים בגין כל נזק שייגרם לו ו/או חוב פסוק שייפסק נגדו.

אבטחה ופרטיות :

 1. המפעיל נוקט באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתחום האינטרנט ואף דואג לעדכן את מערכת האבטחה של התוכנה מעת לעת. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של המפעיל. על כן, המפעיל לא יהא אחראי לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתונים ו/או בגין שימוש שיעשה במידע הלקוח במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור. המשתמש מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות התוכנה נמסר מרצונו החופשי.
 2. המשתמש מסכים לכך שהמפעיל יוכל לעשות שימוש במידע אודותיו, לרבות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות, העברת מידע פרסומי אליו , זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ולכל חוק אחר המיושם במדינת ישראל.
 3. מבלי לגרוע באמור לעיל, המפעיל מתחייב לשמור בסודיות מלאה את כל פרטי לקוחות בית העסק וכל מסמך ו/או מידע מזהה ביחס אליהם ולא להעביר פרטים ומידע אלה לכל בית עסק אחר.
 4. המשתמש מסכים לכך שהמפעיל יהא רשאי לשמור את המידע שיימסר על ידו במאגרי המידע שלו.

 זכויות והגבלת שימוש :

 1. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה ובתכניה, שייכות אך ורק לבעלים – א.ב. פתרונות אינטרנט.
  מובהר ומוסכם כי המשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיה רשאי למכור ו/או למסור ו/או להשכיר ו/או לחקות ו/או להרשות שימוש ו/או לעשות שינוי בתוכנה ו/או להעביר באיזו דרך שהיא כל מידע או חלק ממנו שמקורו בתוכנה זו, בכולו או במקצתו, בין בתמורה ובין ללא תמורה, ללא קבלת הסכמתו של המפעיל בכתב ומראש.
 2. החבילות ו/או ההטבות ו/או השירותים אינם ניתנים לצבירה ו/או להעברה.

זכויות יוצרים:

 1. המידע הכלול בשירותי התוכנה מוגן בזכויות קנין רוחני, של המפעיל ו/או של צדדים שלישיים, בהתאם להוראות הדין. לפיכך ניתן לבצע שימוש אישי בהתאם לחבילה שסופקה ללקוח, אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים ו/או בתוכנות המסופקים מעבר לשימוש המוגדר בכל חבילת תוכן. אין להעתיק, לשכפל, להעביר, לשנות או להפיץ, והכל באופן זמני או קבוע, אלא בכפוף להסכמה בכתב ומראש של המפעיל ו/או לתנאי ההרשאה של התוכנה.

תנאים והתחייבות לשימוש :

 1. קיימת התחייבות לשימוש מינימלי של חודש אחד לפחות, לא יוחזרו דמי מנוי עבור לקוח שהתנתק במהלך חודש השימוש הראשון במערכת. לאחר סיום חודש החיוב הראשון ניתן להתנתק מהמערכת בכל זמן ואין התחייבות כלשהי לשימוש להמשך.
  המפעיל רשאי למחוק נתוני לקוחות שהצטרפו לגרסה החינמית לאחר חצי שנה או בעקבות אחוז שימוש נמוך (המוקדם מבין השנים) ללא כל התראה מראש וללא מתן גיבוי להתקנה. יוער, כי במהלך השימוש בתוכנה, יוכל הלקוח לבצע גיבויים עצמיים על ידי הורדת הנתונים שנשמרים בתוכנה והוצאתם בקבצי אקסל בפורמט XLSX (ואף מומלץ לעשות כן) .
 2. הלקוח מתחייב לכך כי כל התכנים אשר יעלה או יאחסן במסגרת שימושו בתוכנה, אינם מנוגדים לכל דין, לרבות הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בזכויות קניין רוחני, חוק האזנות סתר, התשל"ט – 1979 ,חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ,חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965 וכל דין אחר וכן על פי כללי ההתנהגות המקובלים ברשת האינטרנט. כל הפרה של הוראות אלו מצד הלקוח, יזכה את המפעיל בפיצוי בגין כל נזק שייגרם לו עקב כך. הלקוח מתחייב לשפות את המפעיל בגין נזקים כאמור מיד עם דרישה ראשונה. המפעיל יהיה רשאי להסיר כל תוכן מפר או שעלול להיות מפר כאמור, מבלי שתהיה לך כל טענה או תביעה בקשר עם הסרת תוכן זה. מובהר בזאת כי מידע או נתונים ו/או יצירות עצמיות מטעם הלקוח אשר יועלו או יאוחסנו על ידו ברשת, כפופים למגבלות אשר יקבעו על ידי המפעיל מעת לעת, לרבות לגבי אופן השימוש בשירותי התוכן, תקופת הזמן בה ניתן לאחסן מידע ונתונים פרטיים וכיוצ"ב. בשים לב כי במסגרת שירותי התוכנה המסופקים, הלקוח רשאי "לבנות דף נחיתה" אינטרנטי אשר השימוש בו מוגבל בהיקף פעילות הכניסות האופציונליות לאתר שיבנה על ידי הלקוח. הגבלה זו תעמוד עד להודעה חדשה על כ- 3,000 משתמשים שונים שיעשו שימוש באותו אתר במהלך חודש חיוב אחד.  
 3. רשת האינטרנט עלולה להכיל תכנים פוגעניים כגון תכנים בעלי אופי פורנוגרפי, אלימות, הימורים, תכנים בעלי אופי גזעני וכדו', פלטפורמה ליצירת קשרים מסוכנים, חשיפה של פרטים אישיים, אמצעי תשלום או פרטים מזהים אחרים לגורמים לא רצויים וכיוצ"ב. על הלקוח לדאוג כי כל המשתמשים תחתיו, יעשה שימוש זהיר וסביר, ביחס לגיל וזהות המשתמש, ובכלל זה קטינים ו/או המוגדרים חסויים על פי דין ו/או אנשים בעלי רגישויות אלו ואחרות לתכנים העשויים להימצא ברשת האינטרנט, תכנים אשר עלולים להתפרש כקיצוניים, אלימים או פוגעים ברגשות ציבור זה או אחר. מובהר כי האחריות לכך היא על המשתמש בלבד ובשום מקרה לא תוטל אחריות בעניינים אלו על המפעיל או מי מטעמו.

הוספה והסרת משתמשים :

 1. הוספה והסרת משתמשים היא באחריות הלקוח בלבד. כל משתמש בסטטוס "פעיל" יחויב ללא קשר לפעילות במערכת בפועל.

מועד החיוב :

 1. יום החיוב יקבע על פי מועד הרישום לתוכנה ויהיה במחזור חודשי מתאריך זה ואילך.

אופן שליחת חשבוניות:

 1. החשבונית החודשית תשלח ביום מועד החיוב לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח במעמד רישומו לתוכנה.

אופן חישוב דמי המנוי :

 1. דמי השימוש במערכת יחושבו על בסיס חבילת שירותים וכן על פי כמות המשתמשים שבאותה החבילה בלבד במהלך החודש – ובכפוף לאמור לעיל, ראו "תנאים והתחייבות לשימוש".
 2. התוכנה ניתנת כשירות חודשי מתמשך. החיוב המינימלי עבור כל משתמש פעיל הינו מחזור חיוב אחד, כלומר חודש אחד לכל הפחות. במקרה ולקוח מבקש לסיים באופן סופי את התקשרותו עם התוכנה, לא יוחזרו דמי המנוי החלקיים לאותו מחזור חיוב, אולם השימוש בתוכנה יוכלו לעמוד לרשותו כל אותו מחזור חיוב      .

חיוב עבור הודעות טקסט :

 1. שירותי הדיוור ומשלוח הודעות טקסט במערכת הינם קישורים המוטמעים  בתוכנה ולפיכך, הלקוח מסכים ומתחייב לתנאים שלהלן: המפעיל אינו חב באחריות כלשהי לנזקים ולעוולות אזרחיות ופליליות העשויות להתגלות כתוצאה משימוש בשירות הדיוור בתוכנה – אלה ירבצו על הלקוח, כמי שאחראי על הפצת התכנים באמצעות השירות. הלקוח מתחייב לעשות שימוש סביר ובתום לב, לשמור כל דין ואמנה, להישמר מפני פגיעה ברגשות הציבור והפרט, ולהימנע מהפצה באופן שיש בו משום מטרד. בהסכמתו של הלקוח לתנאי שימוש אלה, מודיע הלקוח כי הוא בקיא ומכיר את ההגבלות החוקיות הקשורות להפצת תכנים מקוונת ו/או אלקטרונית וכן, חוק התקשורת (בזק ושירותים), התשס"ח-2008; דיני העונשין והנזיקין במדינת ישראל. הלקוח מתחייב לשפות את המפעיל בגין כל חוב או דרישה שיופנו כלפיו כתוצאה מהשימוש במערך הדיוור של התוכנה.
 2. תשלום עבור שירותי הדיוור ומשלוח הודעות טקסט אינו כלול במחיר החבילה ויחויב בנפרד לפי כמות ההודעות מוגדרת מראש או באמצעות תשלום ישירות למפעיל השירות.

שינויים:

 1. המעפיל רשאי לשנות, להוסיף או לבטל, מעת לעת, ובכפוף להודעה מראש תוך זמן סביר, את השירותים הניתנים ללקוח במסגרת הסכם ההתקשרות ולעדכן את המחיר ואת כללי השימוש בשירותים אלו.

תנאי תשלום :

 1. המפעיל רשאי לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתו את התעריפים נשוא השירותים בגינם הלקוח מחויב לרבות אך לא רק, להחיל על תעריפיה הפרשי הצמדה למדד המחירים. שינוי תעריפים כאמור יהיה בכפוף להוראות תכנית התעריפים של הלקוח, וכן בהודעה מראש אליך. בכל תכנית עשויים לחול שינויים, מטעמים שונים, לרבות הוראות הדין, הנחיות מטעם משרדים ממשלתיים, שינוי בתעריפים של חברות אחרות, ספקי שירות שונים או צרכי המפעיל ובחתימת הלקוח, הרי שהוא מביע הסכמתו ואישורו לשינויים אלו. עדכון בתעריפי צדדים שלישיים הינם באחריותם בלבד.
 2. על הלקוח לעדכן את המפעיל לאלתר בדבר כל שינוי בפרטי אמצעי התשלום, ובמידה ואינו מסוגל עוד לבצע את התשלום באמצעי תשלום מסוים (מכל סיבה שהיא), עליו לדאוג להחלפתו המיידית באמצעי תשלום אחר.
 3. לחיובי הלקוח יתווסף מע"מ כדין וכן כל תשלום חובה אחר לפי כל דין. במידה וירד שיעור המע"מ יהיה המפעיל רשאי, שלא לשנות את תעריפי השימוש בתוכנה, והמשמעות תהיה שתעריפי התוכנה לפני מע"מ מתייקרים בהתאמה. במקרה של עליית המע"מ יעודכנו התעריפים בשיעור עליית המע"מ. כמו כן, תחולת מס חדש על מוצרים או שירותים הניתנים על ידי המפעיל, אשר יביאו לשינוי בחיוב המושת על הלקוח, לא ייחשב כשינוי תעריף.
 4. החיוב חודשי יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד (כרטיסי אשראי זרים, כרטיסים נטענים וכרטיס אמריקן אקספרס אינם מכובדים).

אופן החיוב בכרטיסי אשראי :

 1. אם במועד החיוב אירעה שגיאה בחיוב כרטיס אשראי מסיבות שונות כגון כרטיס אשראי לא תקין, פג תוקף, חסרה מסגרת, גניבה וכדומה ישלח מייל ללקוח וכן תופיע הודעה במערכת שיש לעדכן את פרטי האשראי. על הלקוח לעדכן פרטי כרטיס אשראי תקינים באופן עצמאי דרך המערכת. במידה וחיוב זה יכשל אף הוא המערכת תינעל לשימוש עד להסדרת נושא התשלום .
 2. רכיבי החיוב החודשי :
 1. חיוב על שימוש במערכת התוכנה עבור החודש הבא על פי מספר המשתמשים הפעילים במערכת במועד יום החיוב.
 2. חיוב על שימושים נוספים שאינם כלולים בתכני החבילה המשווקת ללקוח בחודש הקודם.

ביטול עסקה :

 1. התוכנה ניתנת כשירות חודשי מתמשך. התשלום עבור התוכנה וביטול עסקה כפופה לחוק הגנת הצרכן 1981. ביטול או הפסקה של השירותים יבוצע בהסכמת הלקוח ובהצהרה בכתב שכל הנתונים לרבות נתוני לקוחות, משתמשים והגדרות שנשמרו על ידו יימחקו לצמיתות.
 2. ההתנתקות תתבצע באמצעות הודעה במייל שבה מצוינת סיבת ההתנתקות וההצהרה על ידיעה של מחיקת כל הנתונים.

הפסקת שירות- תוקף ההסכם:

 1. הסכם זה יוותר בתוקף עד לסיומו עד ידי המפעיל או על יד הלקוח, ובכל מקרה, הוראות ההסכם יוסיפו לחול בכל מקרה של שימוש בשירותי התוכנה ו/או בכל מקרה בו קיימים חיובים עתידיים שטרם נפרעו. בכל מקרה של סיום ההסכם, תמנע מהלקוח גישה לתוכנה ויחולו ההוראות המפורטות להלן.

סמכות שיפוטית :

 1. על ההסכם ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב.

שיפוי :

 1. המשתמש ישפה את המפעיל ו/או מי מטעמו בגין נזק, ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או על ידי מי מטעמו.

שונות :

 1. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הינו מתייחס גם לנשים.
  הכותרות ו/או ההדגשות בתנאי שימוש אלו משמשות לשם הנוחיות בלבד.
  מובהר ומוסכם כי כל הסכם לרבות נספחים, שיערך בין הצדדים, יהיה כפוף לתנאי השימוש בתוכנה. במידה ותנאי השימוש סותרים ו/או אינם מתיישבים בקנה אחד עם התנאים בהסכם אחר יגברו תנאי השימוש בתוכנה, והצדדים יפעלו על פיהם.
 2. המפעיל רשאי לסיים את התקשרותו עם הלקוח ולהפסיק את מתן שירותי התוכנה ללקוח, וזאת בהחלטה חד-צדדית, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוקים. במקרה כזה תישלח ללקוח התראה מראש של 90 יום בטרם סיום ההתקשרות והפסקת השירות. התראה זו תישלח לדואר האלקטרוני של מנהל המערכת, כפי שהוא מעודכן בהגדרות התוכנה.

Privacy Policy of the LeadMe CMS Web Application

In order to receive information about your Personal Data, the purposes and the parties the Data is shared with, contact the Owner.

Data Controller and Owner

E.B. Internet Solutions
Netanya, Israel

Owner contact email: info@leadmecms.co.il

Types of Data collected

The owner does not provide a list of Personal Data types collected.

Other Personal Data collected may be described in other sections of this privacy policy or by dedicated explanation text contextually with the Data collection.
The Personal Data may be freely provided by the User, or collected automatically when using this Application.
Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Application or by the owners of third party services used by this Application, unless stated otherwise, serves to identify Users and remember their preferences, for the sole purpose of providing the service required by the User.
Failure to provide certain Personal Data may make it impossible for this Application to provide its services.

Users are responsible for any Personal Data of third parties obtained, published or shared through this Application and confirm that they have the third party's consent to provide the Data to the Owner.

Mode and place of processing the Data

Methods of processing

The Data Controller processes the Data of Users in a proper manner and shall take appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data.
The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the Data Controller, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of the site (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from the Data Controller at any time.

Place

The Data is processed at the Data Controller's operating offices and in any other places where the parties involved with the processing are located. For further information, please contact the Data Controller.

Retention time

The Data is kept for the time necessary to provide the service requested by the User, or stated by the purposes outlined in this document, and the User can always request that the Data Controller suspend or remove the data.

The use of the collected Data

The Personal Data used for each purpose is outlined in the specific sections of this document.

Facebook permissions asked by this Application

This Application may ask for some Facebook permissions allowing it to perform actions with the User's Facebook account and to retrieve information, including Personal Data, from it. This service allows this Application to connect with the User's account on the Facebook social network, provided by Facebook Inc.

For more information about the following permissions, refer to the Facebook permissions documentation and to the Facebook privacy policy.

The permissions asked are the following:

Basic information

By default, this includes certain User’s Data such as id, name, picture, gender, and their locale. Certain connections of the User, such as the Friends, are also available. If the User has made more of their Data public, more information will be available.

Additional information about Data collection and processing

Legal action

The User's Personal Data may be used for legal purposes by the Data Controller, in Court or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of this Application or the related services.
The User declares to be aware that the Data Controller may be required to reveal personal data upon request of public authorities.

Additional information about User's Personal Data

In addition to the information contained in this privacy policy, this Application may provide the User with additional and contextual information concerning particular services or the collection and processing of Personal Data upon request.

System logs and maintenance

For operation and maintenance purposes, this Application and any third party services may collect files that record interaction with this Application (System logs) or use for this purpose other Personal Data (such as IP Address).

Information not contained in this policy

More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Data Controller at any time. Please see the contact information at the beginning of this document.

The rights of Users

Users have the right, at any time, to know whether their Personal Data has been stored and can consult the Data Controller to learn about their contents and origin, to verify their accuracy or to ask for them to be supplemented, cancelled, updated or corrected, or for their transformation into anonymous format or to block any data held in violation of the law, as well as to oppose their treatment for any and all legitimate reasons. Requests should be sent to the Data Controller at the contact information set out above.

This Application does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy policies.

Changes to this privacy policy

The Data Controller reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users on this page. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modification listed at the bottom. If a User objects to any of the changes to the Policy, the User must cease using this Application and can request that the Data Controller remove the Personal Data. Unless stated otherwise, the then-current privacy policy applies to all Personal Data the Data Controller has about Users.

Information about this privacy policy

The Data Controller is responsible for this privacy policy, prepared starting from the modules provided by Iubenda and hosted on Iubenda's servers.

מערכת crm מנצחת – לסוכנויות שיווק דיגיטלי, מנהלי קמפיינים, עסקים וחברות שיווק ומכירות. 

שירות לקוחות ומכירות: 072-3954050

שלח הודעה

שלח מייל

חייג אלי

© כל הזכויות שמורות ל LeadMe Cms מערכת CRM – ניהול לקוחות ועסקים